หลักเกณฑ์พิจารณาและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู!

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ดังนี้ 1. เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง 1.1 ครั้งที่หนึ่ง 1 เมษายน (พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมของปีที่ผ่านมา ถึงวันที่ 31 มีนาคม) 1.2 ครั้งที่สอง 1 ตุลาคม (พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน   ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน) 2. แบ่งกลุ่มโควตาและวงเงิน เป็น 2 กลุ่ม 2.1 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วยคศ.1 คศ.2 และ Read More …

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)และปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ของสำนักในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ คลิกเลย ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 – ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 – ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) – สพท. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. Read More …

6 เทคนิคการออมเงินขั้นเทพฉบับมนุษย์เงินเดือน!

มีคนเคยบอกว่า เป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นแสนสบาย ไม่ต้องกลัวที่จะเสี่ยงว่าไม่มีเงินใช้ เพราะมีรายได้แน่นอนตายตัว แต่…ถ้ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ยังคงทำตัวแสนสบายแบบนี้ โดยไม่คิดถึงอนาคต ชะล่าใจในการใช้เงิน สุขสุด ๆ กับการจับจ่ายแบบไม่ยั้งมือ คิดว่ายังไงก็มีเงินใช้ในเดือนถัดไปชัวร์ๆ เราคงไม่ต้องเห็นเหล่ามนุษย์เงินเดือนอีกหลายคนต้องมานั่งกลุ้มใจกับหนี้สินบานตะไท   ไหนจะค่าใช้จ่ายประจำที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง แถมซ้ำร้ายไปกว่านั้น ยามเกษียณอายุกลับไม่มีเงินเหลือเก็บ ทั้งๆ ที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิต ภาพแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่ หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนยุคใหม่ ที่ไม่ประมาทในการใช้เงิน เรียนรู้เทคนิคการออมที่เหมาะสม ถึงแม้คุณจะมีเงินเดือนเพียงน้อยนิด แต่ก็พิชิตฝั่งฝันได้เช่นกันค่ะ   1.ออมก่อนใช้ เป็นเทคนิคที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือน เพียงคุณจัดสรรค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนบ้าน ค่าเช่าห้อง ค่าเดินทาง ค่าอาหารรายเดือนให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วดึงเงินส่วนที่เหลือจำนวนหนึ่งมาเป็นเงินออมทันที  พร้อมกับปฏิญาณด้วยว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินก้อนนี้เป็นอันขาด หากไม่จำเป็นต้องใช้ในยามฉุกเฉินจริงๆ Read More …

คุณครูรู้ยัง! ไม่มีคำว่าขั้นเงินเดือน แล้วนะครับในกฎหมาย!

หลังจากที่มีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกมาแล้วนั้น ปรากฎว่าในข้อที่ 7 ของคำสั่งระบุว่า  “ข้อ ๗ ให้แก้ไขคำว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคำว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง” นั้นก็หมายความว่าหลังจากนี้จะไม่มีขั้นเงินที่เราเคยใช้กันมาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของคุณครูครับ..แต่ต้องรอ ก.ค.ศ.ชุดใหม่เป็นคณะที่จะออกแบบวิธีการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่นะครับ…สามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ด้านล่างนะครับ   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ในการจัดระบบการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและในด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงนั้น จำเป็นต้องมีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งสามารถผลักดันและพัฒนาระบบการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านประชามติ ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางไว้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่จะสนับสนุนการบริหารงานด้านบุคคลให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศที่จะมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลาอันใกล้นี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕) Read More …

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/146 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/065 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558