(ศึกษาไว้)การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 ใช้หลักคิดสำคัญ ๔ ประการ

การปฏิรูปการศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ๒ ปีที่ผ่านมา สมศ. ได้ดำเนินบทบาทหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอก โดยได้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศที่สามารถสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และระดับสากลในอนาคต สำหรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักคิดสำคัญ ๔ ประการ คือ (๑) ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน นโยบายของต้นสังกัดและแผนการศึกษาของชาติและสากล ด้วยวิธีการประเมินทั้งระบบแบบองค์รวม ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ (๒) ไม่เพิ่มภาระด้านเอกสารแก่สถานศึกษา พิจารณาตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา ลดวันตรวจประเมิน โดยมี ๓ แบบ คือ ๑. ไม่ลงพื้นที่ประเมิน ๒. ลงพื้นที่ประเมินในบางประเด็น Read More …