ราชกิจจาฯประกาศใช้ ‘มคอ.1’ หลักสูตรครู 4 ปี

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชา มากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.1 ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 1.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 3.กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 4.กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 7.กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 8.กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา 9.กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 10.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 11.กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 12.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 13.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน 14.กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 15.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ Read More …

ผลวิจัยชี้เรียนครู 4 ปีคุณภาพไม่ต่างเรียน 5 ปี

“หมออุดม”เผยผลวิจัยชี้เรียนครู 4ปีคุณภาพไม่ต่างเรียน5ปี มั่นใจคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ผลผลิตจาก 4 ปี มีคุณภาพสามารถจะผลิตลูกศิษย์จบเหมือนตัวเองได้ วันนี้(23ต.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ยืนยันว่าจำนวนปีในการผลิตครูไม่ใช่สาระสำคัญ แต่อยู่ที่กระบวนการผลิต เช่น วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากลและการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู รวมทั้งการคัดเลือกผู้เรียนที่อยากเป็นครูจริงๆ อีกทั้งผู้ปกครอง ครูและผู้เรียน เห็นด้วยกับหลักสูตรครู 4 ปี ขณะที่งานศึกษาวิจัยที่กำลังดำเนินการโดยคุรุสภาเบื้องต้นพบว่าทางด้านเศรษฐกิจต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักศึกษา มหาวิทยาลัย และประเทศชาติที่ลงทุนการเรียนครู5ปีสูงมาก ดังนั้นถ้าลดเวลาเหลือ 4 ปี โดยบัณฑิตมีคุณภาพสูงก็จะช่วยประหยัดงบประมาณของฝ่ายต่างๆได้จำนวนมาก ด้านสังคม นิสิตนักศึกษาครูส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อจบช้า ทำงานได้ช้า ขณะที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกลับไปช่วยเหลือครอบครัว ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง มศว ได้เปรียบเทียบนิสิตครูโครงการเพชรในตม Read More …

บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็น “ครู”

บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครู เป็นความจริงที่น้อยคนในสังคมไทยจะนำมากล่าวขาน ให้เห็นความสำคัญของ “ครู” เพราะความสำคัญของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานั้น ไม่ได้มีเฉพาะปีละครั้งใน “วันไหว้ครู” เท่านั้น หากแต่ครูยังเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ในทุกรายละเอียดอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แห่งมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้เขียนหนังสือเล่มใหม่ชื่อ “คุณครูที่รัก บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครู” ซึ่งผมเห็นว่าสอดคล้องกับการพยายามจะปฏิรูปการศึกษาระดับชาติอย่างยิ่ง ดร.เกษม ท่านเขียนว่า ครูคือผู้นำทางจิตวิญญาณ (spiritual guide) อย่างน้อยที่สุดก็สำหรับนักเรียนของคุณครู ท่านบอกว่าครูคือผู้สร้างโลก สร้างพลเมืองโลก สร้างคนสวนโลก สร้างนักอาชีพหลากหลาย อย่างน้อยที่สุดก็สำหรับนักเรียนของคุณครู ครูแปลว่าหนัก, ผู้ปลดปล่อย, ผู้เปิดประตู “ครูทำหน้าที่เปิดประตูให้นักเรียนของคุณครูออกจากคอกแห่งความโง่และความหลง แล้วนำจิตวิญญาณของนักเรียนที่รักให้เดินถูกทาง จนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้รับสำหรับลูกศิษย์ทุกคน” ที่สำคัญคือครูให้ลูกศิษย์ได้พบแสงสว่าง ท่านบอกด้วยว่าคุณครูจะมี 1. จิตแห่งโพธิสัตว์ 2.พรหมวิหารธรรมของคุณครูคือเมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา 3.ครูดีคือครูที่มีอุดมการณ์, รักนักเรียนด้วยจิตแห่งโพธิสัตว์, จดจ่ออยู่กับการสั่งสอนวิชาและอบรมจิตใจลูกศิษย์ตลอดเวลา ทั้งในและนอกตารางเรียน 4.ครูให้ลูกศิษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ แน่นอนว่าครูต้องเป็นต้นแบบของศิษย์ นั่นคือครูต้องรักและเคารพตนเองก่อน ครูจึงจะสามารถรักผู้อื่นได้ Read More …

เป็นครูเครียดไหมคะ ? กระทู้ดังพันทิป

เกิดป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อมีคนเข้าไปตั้งคำถามในพันทิปว่า “เป็นครูเครียดไหมคะ?” พอดีว่ากำลังลังเลอยู่ว่า จะเรียนอะไรดี เรียนแล้ว สามารถต่อยอดอะไรได้บ้าง อาชีพหนึ่งที่เราสนใจคือ อาชีพครู อยากถามผู้มีประสบการณ์ในพันทิป  ตามหัวข้อกระทู้เลยค่ะ ”เป็นครูเครียดไหมคะ?” วันๆต้องเจอกับเด็กนักเรียน  ทั้งเด็กดี  เด็กดื้อ  ครูหัวหน้าฝ่าย ผอ.ที่เข้มงวด ฯลฯ    มีวิธีรับมืออย่างไร? ไหนจะเตรียมการเรียนการสอนอีก   ตรวจงาน ตรวจการบ้าน  คุมกิจกรรมของรร บลาๆๆๆ งานเป็นเหมือนเดิมทุกวันไหมคะ  น่าเบื่อไหม ครูอนุบาล/ประถม/มัธยม/มหาลัยฯ มีหน้าที่ที่มอบหมาย มาก-น้อยต่างกันอย่างไร เป็นครูรัฐบาล หรือเอกชนดีกว่ากัน   หรือไปเป็นติวเตอร์เองสบายกว่า? จากนั้นก็มีคำตอบความเห็นที่อ่านดูแล้วน่าสนใจมากว่า… เอาความเห็นผมนะครับ ถ้าใจไม่รักที่จะเป็นครูคงไปได้ไม่นาน ต้องทำตัวเหมือนทหารที่พร้อมรับใช้ชาติ ต้องไปออกรบกะเด็กๆ สมัยนี้เด็กโตไว หัวคิดทันสมัย (แก่แดด 555) เห็นด้วยกะ คห1  ยิ่งเด็ก gen หลังเนี่ยคุมยาก จะหวังให้เด็กเคารพคงยากหน่อย ต้องทำตัวเป็นเพื่อน แล้วใช้เหตุผลเข้าสอน Read More …

ทำไม?จึงอยากเป็นครู…กระทู้ถามถึงผู้ร่วมวิชาชีพครู

จากกระทู้พินทิปได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับวิชาชีพครูว่า… อยากสอบถามเพื่อนๆที่เป็นครูครับ ว่าทำไมถึงอยากเป็นครู ได้แรงบันดาลใจอะไรถึงได้ทำอาชีพครูอยู่ทุกวันนี้ และรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างไรกับอาชีพครูที่ตัวเองเป็นอยู่ ณ ตอนนี้บ้างครับ https://pantip.com/topic/30938023 ก็ได้มีผู้เข้ามาร่วมตอบคำถามมากมายที่ผู้เขียนนำมาให้อ่านถึงเหตุผลและแรงบันดาลใจที่ทำให้หลายคนเลือกวิชาชีพครู มาให้ได้อ่านกันครับ ^^ (คัดเด็ดๆ) ความคิดเห็นที่ 1 อยากเห็นสังคมดีขึ้นกว่านี้ครับ อยากให้มีคนดี คนเก่ง อยากถ่ายทอดประสบการณ์ตัวเอง ทั้งดีและไม่ดี แรกผลักดันที่สำคัญอีกอย่างคือ พ่อแม่เป็นครูครับ ปัจจุบันเป็นครูสังกัด กทม.ครับ สอนป.4 5 6 ประวัติศาสตร์กับคอมพ์ ภาระงานเยอะมากครับ กิจกรรมก็เยอะ พัฒนาตัวเอง พัฒนาการสอนไปเรื่อยๆครับ ก็มีความสุขดี อยากให้ปรับหลักสูตรจังเลยครับ ผมว่ามันเยอะไปนะ ไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยนี้ตัวชี้วัด อะไรละเอียดยิบไปหมด บางอย่างใช้งานจริงได้น้อยครับ ทุกวันนี้เน้นสอนให้หาความรู้ด้วยตัวเอง ฝึกครับ Read More …