แนวข้อสอบครู “วิชาการศึกษา” (พร้อมเฉลย)สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ 1.สื่อ (Media) หมายถึง? 1.อะไรก็ได้ที่สามารถดูได้ 2.สิ่งที่ช่วยในการเรียนรู้ 3.ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอด* 4.ไม่มีข้อถูก 2.องค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการในการเรียนการสอนคือ? 1.ผู้สอน 2.ผู้เรียน 3.สื่อ 4.ทั้ง 3 สิ่งรวมกัน* 3.ประเภทของสื่อการสอน จำแนกได้ 3 ประเภท คือ? 1.วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ 2.วัสดุ/อุปกรณ์/วิธีการ* 3.วัสดุ/เทคนิค/วิธีการ 4.วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ 4.กรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) เป็นแนวคิดของใคร 1.ดาร์วินชี 2.รุสโซ่ 3.เอ็ดการ์  เดล* 4.มาดูเอล 5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่และคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน? Read More …

แนวข้อสอบครู “วิชาการศึกษา” จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว(พร้อมเฉลย)

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์  1.    จิตวิทยาหมายถึงอะไร?         1)   ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาแนวคิดและปรัชญา         2)    ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาวิญญาณ         P3) ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ         4)    ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาความเป็นมาพื้นฐานชีวิต 2. Psyche(Psycho) ซึ่งเป็นภาษากรีกหมายถึงอะไร?         1)   ซาตาน         P2)วิญญาณ         3) เข้าใจ         4)การศึกษา 3. Logos (logy) ซึ่งเป็นภาษากรีกหมายถึงอะไร?         1)   ซาตาน        Read More …

สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 3

คำถาม=> การเรียนรู้ที่เรียกว่า 4 MAT หมายถึง คำตอบ=> การจัดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Why-What-How-if) คำถาม=>4 MAT พัฒนาโดยใคร คำตอบ=> แมคคาร์ธ คำถาม=>เด็กถนัดการวิเคราะห์มักจะถามว่า คำตอบ=>What อะไร คำถาม=>เด็กถนัดการใช้จิตนาการมักจะถามว่า คำตอบ=>Why ทำไม คำถาม=>เด็กถนัดการใช้สามัญสำนึกมักจะถามว่า คำตอบ=>How อย่างไร คำถาม=>เด็กถนัดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองมักจะถามว่า คำตอบ=>If ถ้า…แล้ว คำถาม=>การสอนแบบ 4 MAT ใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะ คำตอบ=>ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล คำถาม=>วิธีการสอนวิธีทีใดดีที่สุด คำตอบ=>ไม่มีวิธีใดดีที่สุด คำถาม=>การสอนแบบนิรมัยมีลักษณะการสอนอย่างไร คำตอบ=>สอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย คำถาม=>การสอนแบบอุปมัยมีลักษณะอย่างไร คำตอบ=>สอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม คำถาม=>การสอนวิธีใดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำตอบ=>การสอนโดยใดบทเรียนโปรแกรม คำถาม=>การวิเคราะห์ข้อมูลตรงกับหลักธรรมคำสอนอริยสัจ Read More …

สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2

คำถาม=>พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คำตอบ=>ได้แก่ ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ตัวอย่างพฤติกรรมทางสติปัญญา เช่น – บอกลักษณะของวัยรุ่นที่ดี – เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรียนส่วนสายสามัญกับสายอาชีวะ คำถาม=>จิตพิสัย (Affective Domain) คำตอบ=>ได้แก่ การรับรู้การตอบสนอง การมีค่านิยม การจัดระบบและการสร้างทักษะนิสัย ตัวอย่างพฤติกรรมทางความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม ผลงานทางศิลปะ หรือดนตรี จริยธรรม เช่น – บรรยาย ความสวยงามของสวนดอกไม้ไทย – ยืนยันประโยชน์ของการออกกำลังกาย เป็นต้น คำถาม=>ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คำตอบ=>ได้แก่ Read More …

สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 1

คำถาม=>วิธีสอนโดยการใช้สื่อ (Media) คำตอบ=>วิธีสอนโดยการใช้สื่อคือ กระบวนการที่ผู้สอนได้ใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ เป็นตัวกลางใน  การสื่อความหมายใด ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ คำถาม=>ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อะไรบ้าง คำตอบ=> (1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (2) การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (4) การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย (5) ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน (6) การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ (7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ คำถาม=>ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อะไรบ้าง คำตอบ=>(ต่อ) (8) การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (9) การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ (10) Read More …