แนวข้อสอบครูผู้ช่วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู ถามตอบ 100 ข้อ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู ถามตอบ 100 ข้อ 1. โทษทางวินัยร้ายแรงคืออะไร ตอบ ปลดออก ไล่ออก 2. จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึงอะไร ตอบ แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ 3. สถาบันวิชาชีพครู คือสถาบันใด ตอบ คุรุสภา 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี ตอบ 5 ปี 5. มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพใด ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน 6. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือเท่าไร ตอบ 500 บาท 7. ธรรมะคุ้มครองโลก คือหลักธรรมใด ตอบ โลกบาลธรรม (หิริ Read More …

แจกฟรีแนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) ไม่ทราบเครดิตที่มา… คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สดเพียงข้อเดียว 1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด? ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง ง.มีจริยธรรมต่ำ ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ 2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด? ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด? ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำสั่งสอน ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา ง. ไม่มีข้อถูก ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ Read More …

แจกฟรีแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู !!!

แจกฟรีแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู !!! ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู ถามตอบ 100 ข้อ เครดิต ‎รองทรงกลด ดอทคอม‎  1. โทษทางวินัยร้ายแรงคืออะไร ตอบ ปลดออก ไล่ออก 2. จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึงอะไร ตอบ แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ 3. สถาบันวิชาชีพครู คือสถาบันใด ตอบ คุรุสภา 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี ตอบ 5 ปี 5. มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพใด ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน 6. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือเท่าไร ตอบ 500 บาท 7. ธรรมะคุ้มครองโลก Read More …

แจกฟรีแนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ครูผู้ช่วย

  แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ครูผู้ช่วย ไม่ทราบที่มา แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย) 1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด? ก.  การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ข.  การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน ค.  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ง.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.  นโยบายระยะการบริหารราชการ  3 ปี ข้อใดกล่าวผิด ก.  ความมั่นคงของรัฐ,  เศรษฐกิจ ข.  สังคม  และคุณภาพชีวิต  การสร้าง ความสมานฉันท์ ค.  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และวิจัย ง.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. นโยบายในการจัดการศึกษาของ  รมว.กระทรวงศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เรียนฟรี Read More …

แนวข้อสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา พร้อมเฉลย!

แนวข้อสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา พร้อมเฉลย! 1) การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด ก. การวิจัยเชิงปริมาณ ข. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ . ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ 2) “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 6” ข้อใดคือตัวแปรตาม ก. เพศ ข. ระดับชั้น ค. วิธีการพัฒนา ง. พฤติกรรมการอ่าน . 3) จากข้อ 2 ข้อใดไม่ควรกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด ก. นักเรียน . ข. นวัตกรรม ค. วิธีการพัฒนา ง. พฤติกรรมการอ่าน Read More …