สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 3

คำถาม=> การเรียนรู้ที่เรียกว่า 4 MAT หมายถึง คำตอบ=> การจัดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Why-What-How-if) คำถาม=>4 MAT พัฒนาโดยใคร คำตอบ=> แมคคาร์ธ คำถาม=>เด็กถนัดการวิเคราะห์มักจะถามว่า คำตอบ=>What อะไร คำถาม=>เด็กถนัดการใช้จิตนาการมักจะถามว่า คำตอบ=>Why ทำไม คำถาม=>เด็กถนัดการใช้สามัญสำนึกมักจะถามว่า คำตอบ=>How อย่างไร คำถาม=>เด็กถนัดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองมักจะถามว่า คำตอบ=>If ถ้า…แล้ว คำถาม=>การสอนแบบ 4 MAT ใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะ คำตอบ=>ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล คำถาม=>วิธีการสอนวิธีทีใดดีที่สุด คำตอบ=>ไม่มีวิธีใดดีที่สุด คำถาม=>การสอนแบบนิรมัยมีลักษณะการสอนอย่างไร คำตอบ=>สอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย คำถาม=>การสอนแบบอุปมัยมีลักษณะอย่างไร คำตอบ=>สอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม คำถาม=>การสอนวิธีใดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำตอบ=>การสอนโดยใดบทเรียนโปรแกรม คำถาม=>การวิเคราะห์ข้อมูลตรงกับหลักธรรมคำสอนอริยสัจ Read More …

สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2

คำถาม=>พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คำตอบ=>ได้แก่ ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ตัวอย่างพฤติกรรมทางสติปัญญา เช่น – บอกลักษณะของวัยรุ่นที่ดี – เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรียนส่วนสายสามัญกับสายอาชีวะ คำถาม=>จิตพิสัย (Affective Domain) คำตอบ=>ได้แก่ การรับรู้การตอบสนอง การมีค่านิยม การจัดระบบและการสร้างทักษะนิสัย ตัวอย่างพฤติกรรมทางความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม ผลงานทางศิลปะ หรือดนตรี จริยธรรม เช่น – บรรยาย ความสวยงามของสวนดอกไม้ไทย – ยืนยันประโยชน์ของการออกกำลังกาย เป็นต้น คำถาม=>ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คำตอบ=>ได้แก่ Read More …

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Conditioning Theory)

สิ่งเร้าทำให้เกิดพฤติกรรม และผลกรรมที่เกิดภายหลังพฤติกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้กระทำต่อสิ่งเร้านั้น -ทดลองกับหนู -การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ใช้สิ่งเสริมแรง (Reinforcer) ในสถานการณ์ เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ -กฎการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ มี 5 กฎ ดังนี้ การหยุดยั้ง (Extinction) การฟื้นกลับของพฤติกรรม (Spontaneous Recovery) การสรุปความเหมือน หรือการพูดคลุมโดยทั่วไป (Generalization) การแยกความแตกต่าง (Discrimination) การปรับพฤติกรรม (Shaping Behavior) -การเสริมแรงแบบบางครั้งบางคราวจะทำให้การตอบสนองคงอยู่ได้นาน มากกว่า การเสริมแรงแบบต่อเนื่อง

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขอย่างต่อเนื่องของกัทธรี (Guthrie’s Continuous Conditioning Theory)

การเรียนรู้เกิดจากความเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยมีการกระทำเพียงครั้งเดียว -ทดลองกับแมว -การเรียนรู้ของนักเรียนจึงเกิดจากการจูงใจ มากกว่าการเสริมแรง

การเสริมแรง คืออะไร เสริมอย่างไรได้บ้าง?

คำตอบ: การทำให้บุคคลเกิดความพอใจด้วยการให้สิ่งที่ผู้รับพอใจ หรือเอาสิ่งที่ผู้รับ ไม่พอใจออกไป ข้อคำนึงในการเสริมแรง ๑. ควรให้การเสริมแรงเฉพาะเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ดี หรือที่ต้องการเท่านั้น ๒. การให้แรงเสริม ต้องแน่ใจว่า เป็นสิ่งที่บุคคลพึงพอใจจริงๆ เพราะบุคคลแตกต่างกัน คำถาม:การลงโทษ คำตอบ:คือ การทำให้บุคคลรู้สึกไม่เป็นสุขด้วยการให้สิ่งที่เขาไม่พอใจ หรือเอาสิ่งที่พอใจออกความบกพร่องของการใช้วิธีการลงโทษ ข้อคำนึงในการลงโทษ ๑. เมื่อจะลงโทษบุคคลใดควรมีการชี้แจงให้เขาเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการลงโทษ และเขาควรปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไร ๒. การลงโทษควรกระทำทันทีเมื่อผู้ถูกลงโทษแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นอีก ๓. ไม่ควรลงโทษจนรุนแรงเกินกว่าเหตุ