สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 1

คำถาม=>วิธีสอนโดยการใช้สื่อ (Media) คำตอบ=>วิธีสอนโดยการใช้สื่อคือ กระบวนการที่ผู้สอนได้ใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ เป็นตัวกลางใน  การสื่อความหมายใด ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ คำถาม=>ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อะไรบ้าง คำตอบ=> (1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (2) การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (4) การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย (5) ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน (6) การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ (7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ คำถาม=>ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อะไรบ้าง คำตอบ=>(ต่อ) (8) การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (9) การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ (10) Read More …