โหลดเลย!! ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน วีดีทัศน์ และกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมงที่ 1 : หลักการสำคัญของการลูกเสือ (สามัญ)  แบบทดสอบก่อนเรียน   ใบความรู้     ใบงาน    ชั่วโมงที่ 2 :  ประวัติของประวัติลอร์ด เบเดน  โพเอลล์   ใบความรู้  ใบงาน ชั่วโมงที่ 3: ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ใบความรู้     ใบงาน    วีดีทัศน์ ชั่วโมงที่ 4 : วิวัฒนาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ใบความรู้    ใบงาน ชั่วโมงที่ 5 : คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามัญ)  ใบความรู้  ใบงาน   วีดีทัศน์ ชั่วโมงที่ 6 : คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามัญ)  (2)  ใบความรู้     ใบงาน ชั่วโมงที่ 7 :  การทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือ    ใบความรู้     ใบงาน  Read More …

แจกฟรี!!! ใบงาน 1,761 แบบฝึกอ่านเขียน(ปัญหาวิกฤต)

    โฆษณา คลิกโหลดได้เลย!!! แบบฝึกชุดที่-๑สระ-อา แบบฝึกชุดที่-๒สระ-อี แบบฝึกชุดที่-๓สระ-อู แบบฝึกชุดที่-๔สระ-เอ แบบฝึกชุดที่-๕สระ-แอ แบบฝึกชุดที่-๖สระ-อือ แบบฝึกชุดที่-๗สระ-โอ แบบฝึกชุดที่-๘สระ-ออ แบบฝึกชุดที่-๙สระ-เอา แบบฝึกชุดที่-๑๐สระ-อำ แบบฝึกชุดที่-๑๑สระ-เออ แบบฝึกชุดที่-๑๒สระ-เอีย แบบฝึกชุดที่-๑๓สระ-เอือ แบบฝึกชุดที่-๑๔สระ-อัว แบบฝึกชุดที่-๑๕สระ-ไอ แบบฝึกชุดที่-๑๖สระ-ใอ แบบฝึกชุดที่-๑๗สระ-แอะ แบบฝึกชุดที่-๑๘สระ-เอะ แบบฝึกชุดที่-๑๙สระ-เอาะ แบบฝึกชุดที่-๒๐สระ-เออะ แบบฝึกชุดที่-๒๑สระโอะ แบบฝึกชุดที่-๒๒สระ-อะ แบบฝึกชุดที่-๒๓สระ-อิ   ขอบคุณที่มา สำลี  รักสุทธี ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ