จดหมายเปิดผนึกถึง ปปช. ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครู : รัชชัยย์ ศรสุวรรณ

กราบเรียน ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามที่ ปปช.ได้ชี้มูลความผิดกรณีมีการกล่าวหาว่านักการเมืองร่วมมือกับข้าราชการครูทำการทุจริตการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างสนามฟุตซอล ในเขต 2 จังหวัดนครราชสีมา โดยพฤติกรรมมีลักษณะมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ และการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบรายการและวิธีการก่อสร้าง สนามกีฬาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ส่วนที่เหลือของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 เขต 50 โรงเรียน และจังหวัดอื่นๆ อีก 17 จังหวัด อยู่ระหว่างการดำเนินการ นั้น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)เห็นว่าการปราบปรามทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่สมควรเร่งรีบดำเนินการและต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ส.บ.ม.ท. เห็นว่า ปปช ควรชี้ให้ชัดให้เหตุผลให้ชัด แสดงหลักฐานให้ชัดว่าใครทุจริต ใครได้รับประโยชน์ที่มิควรได้และได้รับประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะข้าราชการครูที่ถูกชี้มูลความผิดว่าทุจริตนั้น มีพฤติการณ์อย่างไร ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ส่วนตนอย่างไร หรือ “จงใจ” ที่จะให้ผู้รับจ้าง นักการเมืองได้ประโยชน์ไปเพื่ออะไร ขณะนี้เรื่องที่มีการกล่าวหาว่าข้าราชการครูทุจริตและมีพฤติกรรมเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยมิชอบด้วยกฏหมายนั้นมีหลายเรื่องเช่น Read More …

ขั้นตอนการฟ้องร้องศาลปกครอง!กรณีเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของส่วนราชการ

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของส่วนราชการ เช่นสั่งไม่อนุญาต หรือไม่มีคำสั่งในเวลาสมควรและไม่สั่งแต่อย่างใด ตามคำขอ คำร้อง ที่ท่านยื่น อย่างนี้ท่านเดือดร้อน ได้รับความเสียหาย ท่านต้องนำเรื่องของท่านไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลมีคำสั่ง พิพากษา ในเหตุที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อไป แต่ในการฟ้องคดี  ไม่ใช่ใครก็สามารถนำเรื่องใดไปฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลปกครองอย่างใดก็ได้ ดังนี้การฟ้องคดีต้องมีหลักกฎหมายดังนี้ 1.ท่านต้องเป็นผู้เสียหายก่อน โดยต้องเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย ไม่ใช่คิดว่าตนเป็นผู้เสียหายโดยตนคิดเอง การเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายเป็นอย่างไร นั้น มีหลักกฎหมายว่าท่านต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องทางนิติสัมพันธ์ในเหตุคดีนั้น เช่นบิดาขอรับนาย ก.  เป็นบุตรบุญธรรม แล้วอำเภอไม่อนุญาตโดยอ้างว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รับเป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้ ดังนี้นาย ก. เป็นผู้ถูกปฏิเสธจึงเป็นผู้เสียหาย  แต่ถ้าลูกของบิดานำคดีมาฟ้องศาลในเหตุนี้ ย่อมมาฟ้องไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง  แม้ในใจคิดว่าตนเองเสียหายเพราะอยากมีน้องโดยเป็นบุตรบุญธรรมของบิดา ดังนี้ท่านต้องตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายหรือไม่  หากฟ้องคดีแล้ว ศาลท่านเห็นว่าท่านไม่ใช่ผู้เสียหาย ศาลจะมีคำสั่งไม่รับฟ้อง หรือพิพากษายกฟ้องแล้วแต่กรณี ท่านต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบเสียก่อน เช่นต้องอุทธรณ์ภายในกำหนด หากท่านไม่ได้ดำเนินการให้ตามที่กล่าว ศาลจะมีคำสั่งไม่รับฟ้อง หรือพิพากษายกฟ้องแล้วแต่กรณี ท่านสามารถนำคดีมาฟ้องศาลได้ ต้องเป็นคดีที่ยังไม่ขาดอายุความ ดังนี้ท่านต้องตรวจสอบให้ดีก่อนฟ้อง Read More …