แผนที่ความคิด (Mind Map) สะเต็มศึกษา!

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แนวทางของการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา – มุ่งเน้นการบูรณาการ (Focus on Integration) – ให้เห็นความสัมพันธ์กับชีวิตจริง (Establish Relevance) – มุ่งเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 (Emphasize Twenty-First-Century Skills) – ท้าทายผู้เรียน (Challenge Your Students) การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา – ให้ตรงตามตัวชี้วัดของช่วงชั้น – ให้มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับวิชาหลัก – จัดกิจกรรมแบบให้นักเรียนแก้ปัญหา และใช้วัสดุที่หาง่าย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน – จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในคาบเรียน – จัดกิจกรรมไว้ในรายวิชาเลือกเสรี – จัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน – แบบโครงงานเป็นฐาน Read More …

Mind Map PLC การเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 ?

การเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21  1. ต้องฝืนใจไม่บอกสาระความรู้แก่ศิษย์ ​ 2. ต้องฝืนใจทำหน้าที่ที่ไม่เคยทำ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า ครูต้องช่วยแก้ไขความรู้ผิดๆ ของนักเรียน ต้นตอของเรื่องนี้เริ่มที่โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ทำให้เด็กเปลี่ยน เด็กสมัยนี้ไม่ได้เรียนความรู้และข้อมูลสำคัญเฉพาะจากโรงเรียนอีกต่อไป สมัยนี้นักเรียนรับความรู้จากโรงเรียน เป็นแหล่งรอง ไม่ใช่แหล่งหลัก แหล่งหลักคือจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะจากสื่อมวลชน และอินเทอร์เน็ต ความรู้จากแหล่งต่างๆ นอกโรงเรียนเด็กรับมาอย่างถูกต้องบ้างแบบเข้าใจผิดบ้างอยู่ในสมอง ครูสมัยใหม่ต้องช่วยให้เด็กสลัดความรู้ผิดๆ ออกจากสมอง ครูไม่ใช่ผู้ลงมือทำ ผู้ลงมือทำคือตัวเด็กเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วย ศิษย์ก็จะได้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้มียุทธศาสตร์ในการเรียนรู้ คิดพิจารณาทบทวนการศึกษาของตนเองและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น กระบวนการสืบสาว ค้นคว้าด้วยตนเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นผู้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสาร ฟังข้อมูลที่หลากหลายคิดวิเคราะห์และเข้าใจสิ่งที่รับฟังได้ Read More …

6 ขั้นตอนในการเขียน “Mind Mapping” (แผนภูมิความคิด) อย่างถูกต้อง

การทำแผนภูมิความคิดหรือ Mind Mapping ถือเป็นการกระตุ้นสมอง ให้เกิดความคิดที่เป็นอิสระจากปัญหาที่เป็นศูนย์กลาง ออกไปสู่วิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่แปลกและแตกต่างจากเดิม ซึ่งสามารถทำได้โดยเริ่มจากการเขียนสาเหตุของปัญหาไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วลากเส้นโยงออกมารอบๆครับ                     6 ขั้นตอนวิธีในการเขียน Mind Map 1. เริ่มวาดที่จุด “กึ่งกลาง” ของกระดาษก่อน เพราะว่าการเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางจะทำให้สมองของเราเป็นอิสระ พร้อมที่แตกหน่อความคิดออกไปยังทุกทิศทางไงละ 2.ใช้รูปภาพหรือวาดรูปประกอบไอเดียที่คุณเพิ่งจะเขียนไปตรงจุดกึ่งกลาง เพราะว่ารูปภาพมีความหมายนับล้านคำ และยังช่วยให้เราได้ใช้จินตนาการไปในตัวด้วย ภาพที่อยู่ตรงกึ่งกลางจะดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นทำให้เรามีจุดโฟกัสที่แน่นอน 3.ใช้สีหลากสีสัน สีจะทำให้สมองของคุณได้ตื่นตัว สีสันจะทำให้ดูมีชีวิตชีวาน่าอ่านมากยิ่งขึ้น แถมการนั่งวาดภาพระบายสีมันก็ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะ 4.วาด “กิ่ง” ออกมาจากภาพตรงกลางแล้วแตกกิ่งก้านสาขาออกมาตามที่สมองเราจะคิดได้ ต้องให้เส้นเชื่อมต่อกัน เพราะว่าสมองของมนุษย์ทำงานแบบเชื่อมโยงเข้าหากัน 5.วาดเส้นกิ่งให้ “โค้ง” Read More …