รวมไว้ให้แล้วโหลดเลยแก้ไขได้!!! “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (รวมทุกตอน)”

ขอบพระคุณที่มาจาก ภูวนัย พรหมอินทร์  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามคำเรียกร้องของหลาย ๆ ท่าน ที่ขอให้ผมลงรวมกันทุกตอนอีกครั้ง ผมจึงรวบรวมเรื่องที่ผมเขียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ทุกตอนเอาไว้ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในไว้ครบถ้วน ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิงค์ที่ลงไว้ให้นี้ ซึ่งจะมีครบทุกเรื่อง สำหรับท่านที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ถ้าต้องการนำที่ผมเขียนเอาไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของท่าน ก็สามารถโหลดเอาไปใช้ได้เลย  เอกสารหลักเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในมี ๓ อย่าง คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานการประเมินตนเอง ทั้ง ๓ อย่างนี้จะต้องมีความสอดคล้องกัน ท่านก็ต้องเอกสารทั้ง ๓ อย่างนี้ ไปด้วยกัน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำครั้งเดียวแล้วใช้ได้ ๓ ปี แผนปฏิบัติการประจำปีทำทุกปี ในต้นปีการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Read More …